obchodné podmienky

PREHĽAD

Túto webovú stránku prevádzkuje LUBOV Beauty. Na celej stránke sa výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vzťahujú na LUBOV Beauty. Spoločnosť LUBOV Beauty ponúka túto webovú stránku vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb dostupných z tejto stránky vám, používateľom, pod podmienkou, že prijmete všetky tu uvedené podmienky, zásady a upozornenia.

Návštevou našej stránky a/alebo nákupom niečoho od nás sa zapájate do našej „Služby“ a súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi zmluvnými podmienkami („Podmienky používania“, „Podmienky“), vrátane týchto dodatočných zmluvných podmienok a zásad tu odkazované a/alebo dostupné prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov stránky, vrátane, bez obmedzenia, používateľov, ktorí sú prehliadačmi, predajcami, zákazníkmi, obchodníkmi a/alebo prispievateľmi obsahu.

Pred vstupom na našu webovú stránku alebo jej používaním si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania. Prístupom alebo používaním ktorejkoľvek časti stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami poskytovania služby. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, nesmiete pristupovať na webovú stránku ani používať žiadne služby. Ak sa tieto Zmluvné podmienky považujú za ponuku, prijatie je výslovne obmedzené na tieto Zmluvné podmienky.

Akékoľvek nové funkcie alebo nástroje, ktoré sú pridané do aktuálneho obchodu, budú tiež podliehať Zmluvným podmienkam. Na tejto stránke si môžete kedykoľvek prečítať najaktuálnejšiu verziu Zmluvných podmienok. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Podmienok poskytovania služieb zverejnením aktualizácií a/alebo zmien na našej webovej stránke. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na tejto stránke. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na webovú stránku po zverejnení akýchkoľvek zmien predstavuje súhlas s týmito zmenami.

Náš obchod je hosťovaný na Shopify Inc. Poskytujú nám platformu online elektronického obchodu, ktorá nám umožňuje predávať vám naše produkty a služby.

ODDIEL 1 – PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Vyjadrením súhlasu s týmito zmluvnými podmienkami vyhlasujete, že ste aspoň plnoletí vo svojom štáte alebo provincii bydliska, alebo že ste plnoletí vo svojom štáte alebo provincii bydliska a dali ste nám súhlas na to, aby umožniť komukoľvek z vašich maloletých závislých osôb používať túto stránku.

Naše produkty nesmiete používať na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely, ani nesmiete pri používaní Služby porušovať žiadne zákony vo vašej jurisdikcii (vrátane, ale nie výlučne, zákonov o autorských právach).

Nesmiete prenášať žiadne červy alebo vírusy ani žiadny kód deštruktívnej povahy.

Porušenie alebo porušenie ktorejkoľvek z Podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie vašich Služieb.

ODDIEL 2 – VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu komukoľvek z akéhokoľvek dôvodu a kedykoľvek.

Beriete na vedomie, že váš obsah (okrem informácií o kreditnej karte) môže byť prenášaný nezašifrovaný a môže zahŕňať (a) prenosy cez rôzne siete; a b) zmeny na prispôsobenie sa technickým požiadavkám na prepojovacie siete alebo zariadenia. Informácie o kreditnej karte sú počas prenosu cez siete vždy šifrované.

Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať ani využívať žiadnu časť Služby, používanie Služby alebo prístup k Službe ani žiadny kontakt na webovej stránke, prostredníctvom ktorej je služba poskytovaná, bez nášho výslovného písomného povolenia. .

Nadpisy použité v tejto zmluve sú zahrnuté len pre pohodlie a neobmedzujú ani inak neovplyvňujú tieto Podmienky.

ODDIEL 3 – PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A VČASNOSŤ INFORMÁCIÍ

Nie sme zodpovední, ak informácie sprístupnené na tejto stránke nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Materiál na tejto stránke je poskytovaný len pre všeobecné informácie a nemal by sa spoliehať ani používať ako jediný základ pre prijímanie rozhodnutí bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo aktuálnejšími zdrojmi informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na materiál na tejto stránke je na vaše vlastné riziko.

Táto stránka môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie nevyhnutne nie sú aktuálne a sú poskytované len pre vašu informáciu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť obsah tejto stránky, ale nemáme povinnosť aktualizovať žiadne informácie na našej stránke. Súhlasíte s tým, že je vašou zodpovednosťou sledovať zmeny na našej stránke.

ODDIEL 4 - ÚPRAVY SLUŽBY A CIEN

Ceny našich produktov sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť alebo ukončiť službu (alebo akúkoľvek jej časť alebo obsah) bez upozornenia kedykoľvek.

Nenesieme voči vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť za akúkoľvek úpravu, zmenu ceny, pozastavenie alebo ukončenie služby.

ODDIEL 5 – PRODUKTY ALEBO SLUŽBY (ak sú k dispozícii)

Niektoré produkty alebo služby môžu byť dostupné výhradne online prostredníctvom webovej stránky. Tieto produkty alebo služby môžu mať obmedzené množstvo a môžu sa vrátiť alebo vymeniť iba v súlade s našimi Zásadami vrátenia.

Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby sme čo najpresnejšie zobrazovali farby a obrázky našich produktov, ktoré sa objavujú na predajni. Nemôžeme zaručiť, že zobrazenie akejkoľvek farby na monitore vášho počítača bude presné.

Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní, obmedziť predaj našich produktov alebo služieb na akúkoľvek osobu, geografickú oblasť alebo jurisdikciu. Toto právo môžeme uplatniť od prípadu k prípadu. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo akýchkoľvek produktov alebo služieb, ktoré ponúkame. Všetky popisy produktov alebo ceny produktov sa môžu kedykoľvek zmeniť bez upozornenia, podľa vlastného uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť výrobu akéhokoľvek produktu. Akákoľvek ponuka akéhokoľvek produktu alebo služby uskutočnená na tejto stránke je neplatná tam, kde je zakázaná.

Nezaručujeme, že kvalita akýchkoľvek produktov, služieb, informácií alebo iného materiálu, ktorý ste si kúpili alebo získali, splní vaše očakávania, ani že budú opravené akékoľvek chyby v Službe.

ODDIEL 6 – PRESNOSŤ INFORMÁCIÍ O FAKTURACII A ÚČTE

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú u nás zadáte. Podľa vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvá zakúpené na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky zadané prostredníctvom rovnakého zákazníckeho účtu alebo pod rovnakým zákazníckym účtom, rovnakou kreditnou kartou a/alebo objednávky, ktoré používajú rovnakú fakturačnú a/alebo dodaciu adresu. V prípade, že objednávku zmeníme alebo ju zrušíme, môžeme sa vás pokúsiť upozorniť kontaktovaním e-mailu a/alebo fakturačnej adresy/telefónneho čísla, ktoré ste poskytli v čase vytvorenia objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré podľa nášho výhradného úsudku zadávajú predajcovia, predajcovia alebo distribútori.

Súhlasíte s tým, že pri všetkých nákupoch uskutočnených v našom obchode poskytnete aktuálne, úplné a presné informácie o nákupe a účte. Súhlasíte s okamžitou aktualizáciou vášho účtu a ďalších informácií vrátane vašej e-mailovej adresy a čísel kreditných kariet a dátumov vypršania platnosti, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a kontaktovať vás podľa potreby.

Ďalšie podrobnosti nájdete v našich Zásadách vrátenia tovaru.

ODDIEL 7 – VOLITEĽNÉ NÁSTROJE

Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, ktoré nesledujeme, nemáme nad nimi kontrolu ani vstupy.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k takýmto nástrojom „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“ bez akýchkoľvek záruk, vyhlásení alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez akéhokoľvek schválenia. Nenesieme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu alebo súvisiacu s vaším používaním voliteľných nástrojov tretích strán.

Akékoľvek použitie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom stránky je výlučne na vaše vlastné riziko a uváženie a mali by ste sa uistiť, že ste oboznámení s podmienkami, za ktorých nástroje poskytujú príslušní poskytovatelia tretích strán, a že s nimi súhlasíte.

V budúcnosti môžeme tiež ponúkať nové služby a/alebo funkcie prostredníctvom webovej stránky (vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov). Takéto nové funkcie a/alebo služby budú tiež podliehať týmto Zmluvným podmienkam.

ODDIEL 8 – ODKAZY NA TRETIE STRANY

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej Služby môžu zahŕňať materiály od tretích strán.

Odkazy tretích strán na tejto stránke vás môžu nasmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré nie sú s nami pridružené. Nie sme zodpovední za skúmanie alebo hodnotenie obsahu alebo presnosti a neručíme a nebudeme niesť žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť za akékoľvek materiály alebo webové stránky tretích strán, ani za akékoľvek iné materiály, produkty alebo služby tretích strán.

Nezodpovedáme za žiadne škody alebo škody súvisiace s nákupom alebo používaním tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo akýmikoľvek inými transakciami uskutočnenými v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán. Pozorne si prečítajte zásady a postupy tretích strán a uistite sa, že im rozumiete skôr, ako sa zapojíte do akejkoľvek transakcie. Sťažnosti, nároky, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by ste mali smerovať na tretiu stranu.

ODDIEL 9 – KOMENTÁRE UŽÍVATEĽOV, SPÄTNÁ VÄZBA A INÉ PRÍSPEVKY

Ak na našu žiadosť pošlete určité špecifické príspevky (napríklad súťažné príspevky) alebo bez našej žiadosti pošlete kreatívne nápady, návrhy, návrhy, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo inak (spoločne „komentáre“) súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek bez obmedzenia upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať v akomkoľvek médiu akékoľvek komentáre, ktoré nám pošlete. Nie sme a nebudeme povinní (1) zachovávať dôvernosť akýchkoľvek komentárov; (2) zaplatiť náhradu za akékoľvek pripomienky; alebo (3) reagovať na akékoľvek komentáre.

Môžeme, ale nemáme žiadnu povinnosť, monitorovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, o ktorom na základe vlastného uváženia rozhodneme, že je nezákonný, urážlivý, výhražný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nežiaduci, alebo porušuje duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany alebo tieto zmluvné podmienky. .

Súhlasíte s tým, že vaše komentáre neporušia žiadne práva žiadnej tretej strany, vrátane autorských práv, ochranných známok, súkromia, osobnosti alebo iných osobných alebo vlastníckych práv. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú obsahovať urážlivý alebo inak nezákonný, urážlivý alebo obscénny materiál, ani žiadny počítačový vírus alebo iný malvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. Nesmiete použiť falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný ako vy, ani inak zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek komentárov. Za všetky komentáre, ktoré urobíte, a ich presnosť nesiete výhradnú zodpovednosť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za komentáre zverejnené vami alebo treťou stranou.

ODDIEL 10 – OSOBNÉ INFORMÁCIE

Vaše odosielanie osobných údajov prostredníctvom obchodu sa riadi našimi Zásadami ochrany osobných údajov. Ak chcete zobraziť naše Zásady ochrany osobných údajov.

ODDIEL 11 – CHYBY, NEPRESNOSTI A OPATRENIA

Príležitostne sa na našej stránke alebo v službe môžu nachádzať informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať popisov produktov, cien, akcií, ponúk, poplatkov za dopravu produktov, časov prepravy a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite nepresné, a to kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia (aj po odoslaní objednávky). .

Nenesieme žiadnu povinnosť aktualizovať, meniť alebo objasňovať informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke, vrátane, bez obmedzenia, informácií o cenách, s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon. Žiadna špecifikovaná aktualizácia alebo dátum obnovenia aplikovaný v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite by nemal znamenať, že všetky informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite boli upravené alebo aktualizované.

ODDIEL 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITIE

Okrem iných zákazov uvedených v Zmluvných podmienkach máte zakázané používať stránku alebo jej obsah: (a) na akýkoľvek nezákonný účel; (b) vyzývať iných, aby vykonali akékoľvek nezákonné činy alebo sa na nich podieľali; (c) porušovať akékoľvek medzinárodné, federálne, provinčné alebo štátne nariadenia, pravidlá, zákony alebo miestne nariadenia; (d) porušovať alebo porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných osôb; (e) obťažovať, zneužívať, urážať, ubližovať, očierňovať, ohovárať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnickej príslušnosti, rasy, veku, národnostného pôvodu alebo zdravotného postihnutia; f) predložiť nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) nahrávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; (h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných osôb; (i) rozosielať spam, phishing, pharm, zámienku, pavúk, plaziť sa alebo škrabať; j) na akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokality, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia niektorého zo zakázaných použití.

ODDIEL 13 - ODMIETNUTIE ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Nezaručujeme, neprehlasujeme ani nezaručujeme, že vaše používanie našej služby bude neprerušované, včasné, bezpečné alebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, ktoré možno dosiahnuť používaním služby, budú presné alebo spoľahlivé. Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme odstrániť službu na dobu neurčitú alebo službu kedykoľvek zrušiť bez upozornenia.

Výslovne súhlasíte s tým, že používanie alebo nemožnosť používať službu je na vaše výhradné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré vám doručíme prostredníctvom služby, sú (okrem toho, čo sme výslovne uviedli) poskytované „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“ pre vaše použitie, bez akéhokoľvek zastúpenia, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implicitné, vrátane všetkých implicitných záruk alebo podmienok predajnosti, predajnej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, titulu a neporušenia.

V žiadnom prípade nebudú LUBOV Beauty, naši riaditelia, úradníci, zamestnanci, pridružené spoločnosti, agenti, dodávatelia, stážisti, dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií zodpovední za akúkoľvek ujmu, stratu, nárok alebo akékoľvek priame, nepriame, náhodné, trestné, špeciálne alebo následné škody akéhokoľvek druhu vrátane, bez obmedzenia, ušlého zisku, ušlého výnosu, ušlých úspor, straty údajov, nákladov na výmenu alebo akýchkoľvek podobných škôd, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), objektívnej zodpovednosti alebo inak, vyplývajúce z vašej používanie akejkoľvek služby alebo akýchkoľvek produktov obstaraných pomocou služby, alebo pre akýkoľvek iný nárok súvisiaci akýmkoľvek spôsobom s vaším používaním služby alebo akéhokoľvek produktu, vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek chýb alebo vynechaní v akomkoľvek obsahu alebo akéhokoľvek stratu alebo poškodenie akéhokoľvek druhu vzniknuté v dôsledku používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu) uverejneného, preneseného alebo inak sprístupneného prostredníctvom služby, a to aj v prípade, že je o tom informovaná. Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách bude naša zodpovednosť obmedzená na maximálny rozsah povolený zákonom.

ODDIEL 14 – ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete obhajovať a chrániť našu materskú spoločnosť, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerov, úradníkov, riaditeľov, agentov, dodávateľov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov, bez akýchkoľvek nárokov alebo požiadaviek, vrátane primeraných poplatky za právne zastúpenie, uskutočnené akoukoľvek treťou stranou v dôsledku alebo vyplývajúce z vášho porušenia týchto Zmluvných podmienok alebo dokumentov, ktoré obsahujú odkazom, alebo vášho porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv tretej strany.

ODDIEL 15 – ODDELITEĽNOSŤ

V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie týchto Zmluvných podmienok určí ako nezákonné, neplatné alebo nevymožiteľné, takéto ustanovenie bude napriek tomu vynútiteľné v najväčšom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi a nevymožiteľná časť sa bude považovať za oddelenú od týchto Podmienok doručenia, takéto určenie neovplyvní platnosť a vykonateľnosť akýchkoľvek ostatných zostávajúcich ustanovení.

ODDIEL 16 – UKONČENIE

Záväzky a záväzky zmluvných strán, ktoré vznikli pred dátumom ukončenia, zostanú v platnosti aj po ukončení tejto zmluvy na všetky účely.

Tieto Zmluvné podmienky sú účinné, pokiaľ a kým ich neukončíte vy alebo my. Tieto Zmluvné podmienky môžete kedykoľvek ukončiť tým, že nám oznámite, že si už neželáte používať naše Služby, alebo keď prestanete používať našu stránku.

Ak podľa nášho výhradného úsudku nedodržíte alebo máme podozrenie, že ste nedodržali akúkoľvek podmienku alebo ustanovenie týchto zmluvných podmienok, môžeme túto zmluvu kedykoľvek bez upozornenia ukončiť a vy budete naďalej zodpovedať za všetky splatné sumy. vrátane dátumu ukončenia; a/alebo vám podľa toho môže odoprieť prístup k našim Službám (alebo akejkoľvek ich časti).

ODDIEL 17 – CELÁ ZMLUVA

Ak neuplatníme alebo presadíme akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto Podmienok poskytovania služieb, neznamená to, že sa tohto práva alebo ustanovenia vzdávame.

Tieto Zmluvné podmienky a akékoľvek zásady alebo prevádzkové pravidlá zverejnené nami na tejto stránke alebo v súvislosti so Službou predstavujú úplnú dohodu a porozumenie medzi vami a nami a riadia vaše používanie Služby, pričom nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné dohody, oznámenia a návrhy. , či už ústne alebo písomne, medzi vami a nami (vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek predchádzajúcich verzií Zmluvných podmienok).

Akékoľvek nejasnosti vo výklade týchto Podmienok poskytovania služieb nemožno vykladať proti strane, ktorá ich vypracovala.

ODDIEL 18 – ROZHODNÉ PRÁVO

Tieto Zmluvné podmienky a akékoľvek samostatné zmluvy, ktorými vám poskytujeme Služby, sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi na Slovensku.

ODDIEL 19 – ZMENY ZMLUVNÝCH PODMIENOK

Na tejto stránke si môžete kedykoľvek prečítať najaktuálnejšiu verziu Zmluvných podmienok.

Vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Podmienok poskytovania služieb zverejnením aktualizácií a zmien na našej webovej stránke. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na našej webovej lokalite. Vaše ďalšie používanie alebo prístup k našej webovej lokalite alebo Službe po zverejnení akýchkoľvek zmien týchto Zmluvných podmienok predstavuje prijatie týchto zmien.

ODDIEL 20 – KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Otázky týkajúce sa podmienok poskytovania služby nám pošlite na adresu lubov@lubovbeauty.online.

-----

snažíme sa navrhnúť najlepšie produkty prostredníctvom spätnej väzby od zákazníkov.položky v lab obchode sú dostupné s výraznou zľavou.

všetko, čo požadujeme, je vaša úprimná spätná väzba.

Obsah s možnosťou zbalenia

Výhľad do budúcnosti

"Príroda je nekonečným zdrojom krásy a LUBOV sa z nej vždy inšpiruje. Od starostlivo vybraných materiálov až po symbiózu prírodných živlov s nadčasovým dizajnom. Základy LUBOV sú postavené na hodnotách jednoduchosti, špičkovosti a odolnosti.

Naše štetce nie sú určené pre tých, ktorí túžia každý mesiac po nových výrazných sadách štetcov, kde obal má väčšiu hodnotu, než samotné štetce.
Sú navrhnuté pre tých, ktorí uprednostňujú kvalitu pred kvantitou, pre tých, ktorý hľadajú trvanlivosť a funkčnosť.
Každý štetec je vytvorený s láskou a starostlivosťou, aby ste mohli dosiahnuť dokonalý vzhľad, a to nielen dnes, ale aj zajtra.

Tieto hodnoty sa premietajú do pilierov nášej značky. Udržateľnosti - vytvárame ekologické riešenia cez recyklovateľné obaly, ktoré zároveň bojujú proti klimatickým zmenám a zabezpečujú čistú vodu pre budúce generácie. Preto sme vytvorili vegánsku alternatívu k prírodným štetinkám. Toto je náš spôsob, ako prenášame naše pôvodné hodnoty dizajnéra do praxe a zaručujeme kvalitu, ktorá Vám vydrží celý život.

Preto, keď si vyberáte LUBOV, vyberáte si viac než iba štetce. Vyberáte si záväzok k bezpečnosti a transparentnosti. Pretože pre nás platí jednoduchá pravda:

"Dokonalosť prichádza z prírody."

Značka zaručuje profesionálnu kvalitu

Na trhu je mnoho rôznych druhov make-up štetcov, ale profesionálne makeup štetce sú určené pre každého, kto chce dosiahnuť dokonalý vzhľad.

  1. Ručná Výroba s Láskou: Naše štetce nie sú hromadne vyrobené strojovo, ale ručne s osobnou pozornosťou k detailom. Každý štetec je vyrobený so záväzkom a láskou k vytvoreniu kvalitného produktu.
  2. Prvotriedne Vegánske Štetinky: Štetinky z nano fiber materiálu zaručujú, že naše štetce sú nekomedogénne a hypoalergénne. To znamená, že sú šetrné k pokožke a ideálne pre každého bez ohľadu na typ pleti.
  3. Drevená Rukoväť: Drevené rukoväte pridávajú luxusný dotyk a trvanlivosť vašim štetcom. Sú prírodné a ekologické, a poskytujú pohodlný a spoľahlivý úchop.
  4. Lokálny Prístup: Aj keď sú naše produkty vyrábané mimo Európy, náš lokálny prístup a spojenie s kultúrou a hodnotami Slovenska sú stále základnými hodnotami značky LUBOV.
  5. Podpora Slovenských Žien: Jediným poslaním našej značky je ponúkať slovenským ženám kvalitné make-up štetce, ktoré im pomôžu cítiť sa krásne. Naši zákazníci môžu byť hrdí na to, že podporujú miestnu značku, ktorá sa stará o ich potreby.
  6. Radosť z make-upu: Naša/Vaša sada štetcov Vám môže poskytuje zábavný a tvorivý spôsob, ako sa nalíčiť. Keďže sú štetce navrhnuté na jednoduché a efektívne použitie, budete mať radosť z toho, ako sa zlepšujete v aplikácii make-upu.
  7. Dlhodobá Investícia: Kvalitné make-up štetce sú dlhodobou investíciou. Naši zákazníci nebudú musieť často meniť štetce, čo znamená úsporu času a peňazí v dlhodobom horizonte.
  8. Garancia Kvality: Ponúkame Vám doživotnú záruku na kvalitu našich štetcov, čo Vám dá istotu, že sú od značky, ktorá verí vo svoje produkty.

Pracujeme so spätnou väzbou

So spätnou väzbou od beauty nadšencov pracujeme na vytváraní produktov svetovej triedy.

Naším konečným cieľom je vytvoriť kolekciu prvotriednych každodenných potrieb, ktoré okamžite zlepšia každodenný život ľudí.

Ponúkame tie najlepšie produkty vo svojej triede za dostupné ceny.

Veríme, že vysokokvalitné produkty majú zmysel len vtedy, keď sú dostupné všetkým, nie len niekoľkým vyvoleným.

Spätnú väzbu, ktorú od dostávame, nevyužívame len na to, aby sme zabezpečili, že naše existujúce produkty sú v súlade s meniacimi sa preferenciami spotrebiteľov, ale pomáha nám aj pri návrhu nových produktov. Ak máte návrhy, ktoré vám vo svete štetcov chýbajú, budeme radi, ak nám odošlete spätnú väzbu a my sa budeme snažiť naše produkty výlepšovať podľa vašich požiadaviek.

Obsah s možnosťou zbalenia

kde sa vyrábajú štetce?

všetky štetce sú ručne vyrábané v Číne majstrami remeselníkmi.

kam posielate?

Momentálne zasielam v rámci Slovenska a Českej republiky

čo je lab obchod

lab obchod LUBOV Beauty je miesto, kde môžu zákazníci testovať produkty a poskytovať spätnú väzbu, ktorá nám pomôže vylepšiť naše štetce a navrhnúť lepšie produkty.

keďže jedným z poslaní našej spoločnosti je vytvoriť pre ľudí ten najvyhovujúcejší produkt, produkty v lab obchode sú výrazne znížené.

ako môžem odoslať spätnú väzbu?

Nápášte nám svoje skúsenosti so štetcami tu

ako čistiť štetce?

keď dáte štetinky pod kohútik, vždy smerujte štetiny nadol, aby ste zabránili vniknutiu vody do objímky. To uvoľní lepidlo a spôsobí vypadávanie vlasov.
po umytí sa uistite, že všetko mydlo a čistiaci roztok boli pred fázou sušenia opláchnuté.
pri sušení štetcov nechajte štetiny voľne, najlepšie na šikmine. Ak si želáte užší tvar, pokojne použite chrániče kefy.

Obsah s možnosťou zbalenia

aký typ štetín používate?

jednou z najväčších výziev pri navrhovaní dokonalého štetca na make-up je kompromis medzi jemnosťou a účinnosťou aplikácie. zatiaľ čo mäkké štetiny sa používajú pohodlnejšie, príliš mäkké sú vo všeobecnosti menej účinná pri získavaní pigmentácie a zmiešavaní produktu.

Na štetce používame prvotriedne Nano vlákne rôznej hrúbky. Syntetické štetinky sú vytvorené s najvyššou precíznosťou a pozornosťou k detailom. Vďaka tomu dosahujú dokonalú konzistenciu a tvar, čo zaručuje bezchybné a rovnomerné rozotretie make-upu na vašej pleti. S prírodnými štetinkami môže byť ťažšie dosiahnuť takýto výsledok.

Naše syntetické štetinky sú vyrobené z hypoalergénnych materiálov, čo ich robí vhodnými pre všetky typy pleti, vrátane citlivej pleti. Nemusíte sa obávať podráždenia alebo alergických reakcií.

Sú vyrobené bez použitia živočíšnych produktov, syntetické štetinky sú šetrnejšie k našej planéte. Výberom syntetických štetiniek prispievate k ochrane prírody.

Vďaka precíznemu tvaru a textúre syntetických štetiniek môžete ľahko experimentovať s rôznymi make-upovými technikami a dosahovať profesionálne výsledky priamo v pohodlí vášho domova.

čo robiť v prípade reklamácie?

V prípade reklamácie, alebo vrátenia tovaru nás kontaktujte tu , náš tím bude robiť všetko preto, aby sme expresne Váš problém vyriešili.